بطور كلي فعاليت اين شركت در زمينه بازرسی را مي توان بصورت ذيل دسته بندي نمود :

 نظارت برحسن اجرای طرح کنترل کيفی در مرحله صدور و تمديد گواهی نامه:

 بازرسی فنی تجهيزات الکتروهيدرومکانيکال

 کنترل کيفيت واگنهای مولد برق، بخار، سيستم برق و تهويه و گرمايش واگن های مسافری

بازرسي فني وكنترل كيفي قراردادهاي داخلي وخارجي كالا و تجهيزات مختلف مورد نياز صنعت آب و فاضلاب 

تأمين و تدوين دانش فني و نظارت بر ساخت تجهيزات مختلف مورد نياز صنعت آب و فاضلاب .

ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه طراحي پروژه هاي آبرساني و رفع مشكلات صنايع توليدي.

و ....