سامانه رسیدگی به در خواست ها و شکایات بمنظور دریافت و بررسی پیشنهادات ، نقطه نظرات ، انتقادات و شکایات کارفرمایان گرامی جهت ارزیابی، ارزشیابی عملکرد، ارائه خدمات بهتر و بهبود عملکرد مسئولین و کارمندان شرکت از لحاظ سرعت، دقت، صداقت کاری ، پیشگیری از فساد ، ارتقاء کاری و سیستمی ، شفافیت، ضابطه مداری، صرفه جوئی در هزینه های پروژه ها و در نهایت مشتری مداری و افزایش کارفرمایان وفادار ایجاد شده است.

در صورت هرگونه شکایتی از طریق تلفن و یا ایمیل شرکت با واحد مشتری مداری این شرکت تماس بگیرید.