شركت شير آلات صنعتي ايران (سهامي خاص) در تاريخ 29/8/1364 تأسيس و تحت شماره 58080 در اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيد. در تاريخ 29/10/1381 با انتقال بخــش بازرگاني شركت مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق( ساتكاب )نام آن به شركت مهندسـي وبازرگاني ساتكاب (سهامي خاص)تبديل گرديد و در تاريخ 13/02/1384 بر اساس صورتجلسة مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام نام آن به شركت مهندسي و بازرگاني تجهيزات نيرو(سهامي خاص) تغيير يافت كه آگهي آن در صفحة 24 روزنامه رسمي شماره 17533 مورخ 21/2/1384 به چاپ رسيده است.